• Sobota, 6 czerwca 2020

    imieniny: Norberta, Ingridy, Laurentgo

Blogi

Życiu zawsze TAK!

dr inż. Antoni Zięba

wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Sukcesy obrońców życia

Środa, 9 marca 2016 (11:15)

Obrońcy życia odnieśli znaczące zwycięstwa na rzecz ochrony życia zarówno matki, jak i dziecka. Coraz więcej osób jasno i wyraźnie daje do zrozu­mienia, że nie będzie zgody na zabi­cie nien­ar­o­d­zonego dziecka, nawet jeśli grozi mu choroba czy niepełnosprawność.

19 sty­cz­nia 2016 roku Piotr Ikonow­icz, były par­la­men­tarzysta został doprowad­zony w kaj­dankach na salę sądową. Pro­ces Ikonow­ic­zowi wytoczył prof. dr Bog­dan Chazan z uwagi na obrazę i znieważe­nie jego dobrego imienia.

 

Przy­pom­ni­jmy, w ubiegłym roku w Warsza­wie ucz­ciwy ginekolog, prof. med. Bog­dan Chazan odmówił zabi­cia poczętego niepełnosprawnego, chorego dziecka. Rozpę­tała się wów­czas burza medi­alna, w której prze­wodz­iła prasa lewicowa i lib­er­alna, środowiska fem­i­nisty­czne a także pani prezy­dent Warszawy Gronkiewicz-Waltz. Różne słowa padały pod adresem prof. med. Bog­dana Chaz­ana, który nie cofnął się i postanowił do końca bronić poczętego życia. Piotr Ikonow­icz posunął się do stras­zli­wych stwierdzeń nazy­wa­jąc prof. Chaz­ana zwyrod­nial­cem i pomyleńcem, człowiekiem bez sum­ienia o sadysty­cznych skłon­noś­ci­ach. Lewicowy par­la­men­tarzysta był przyzwycza­jony do bezkarności i możli­wości rzu­ca­nia inwek­tyw w kierunku obrońców życia. Pamię­tamy, jakie epitety były stosowane wobec nas w cza­sach PRL-u: ciemno­gród, zwyrod­nialcy, ludzie bez sum­ienia, nazy­wano nas również Tal­ibami. Odzyski­wana pomału i z tru­dem wol­ność dopiero teraz wkracza w sys­tem spraw­iedli­wości. Pan prof. Bog­dan Chazan postanowił doprowadzić do spraw­iedli­wego osądzenia byłego posła, który w swych inwek­tywach posunął się szczegól­nie daleko. Jest to dobra nauczka dla tych wszys­t­kich lewicowych, skra­jnie lib­er­al­nych i fem­i­nisty­cznych środowisk, które przyzwycza­iły się obrażać, rzu­ca­jąc nieod­powiedzial­nie ciężkie pomówienia i oszczerstwa.

Niedawno wyrok­iem Sądu Okrę­gowego w Rzes­zowie został uniewin­niony od zarzutów pan Jacek Kotula w pro­ce­sie ze szpi­talem Pro­Fa­milia. Sąd pokazał, że w demokraty­cznym państ­wie mamy kon­sty­tucyjne prawo do wyraża­nia poglądów i mówienia o tym, że abor­cja jest zabójst­wem człowieka. Warto przy­pom­nieć, że podobny wyrok przyjął także Try­bunał Stras­burski, który uznał że niemieckie sądy nie miały racji, zakazu­jąc pewnemu dzi­ałac­zowi antyabor­cyjnemu roz­dawa­nia ulotek w pobliżu kliniki, gdzie przeprowadzane były zabiegi prz­er­wa­nia ciąży, a także pięt­nowa­nia lekarzy w internecie. Te decyzje sądów będą zabez­piecze­niem przed doty­chczas, prawie bezkarnym obrażaniem ludzi bronią­cych dzieci nienarodzonych.

Zde­cy­dowana więk­szość Amerykanów chce zaostrzenia prawa abor­cyjnego. Świad­czą o tym bada­nia opinii pub­licznej przeprowad­zone przez Insty­tut Marist. 81 proc. oby­wa­teli USA opowiada się za ogranicze­niem abor­cji i za prawną ochroną zarówno matki jak i dziecka. Cieszy fakt, że więk­szość Amerykanów uznaje abor­cję za szkodliwą i moral­nie naganną. Przy­pomnę, że w USA obow­iązuje bar­barzyńskie bezprawie, bo zgod­nie z decyzją Sądu Najwyższego można zabi­jać dzieci nawet do samego momentu porodu, czyli do końca ciąży — 9 miesiąca życia dziecka w łonie matki. To bar­barzyństwo zostało narzu­cone Amerykanom decyzją Sądu Najwyższego. Wystar­czył tylko jeden wyrok Sądu Najwyższego USA by zmienić reg­u­lacje prawne w kwestii ochrony życia nien­ar­o­d­zonych dzieci w całym kraju. 22 sty­cz­nia 1973 roku zapadł haniebny wyrok amerykańs­kich sędz­iów, dopuszcza­jący możli­wość zabi­cia dziecka. Orzecze­nie Sądu Najwyższego oparte było pro­pa­gandowo na kłamst­wie. Sprawa Roe prze­ci­wko Wade zapoc­zątkowała całą linię orzeczniczą Sądu w USA. Rzekomo była to kobi­eta, która zaszła w ciążę w wyniku gwałtu i została zmus­zona do urodzenia dziecka wbrew jej woli. Gwałt na tej kobiecie miał być jed­nym z argu­men­tów na rzecz abor­cji, na którą nie zezwalało ówczesne prawo stanowe. Lib­er­alne media i środowiska prawnicze pod­jęły ten temat wymusza­jąc tę stras­zliwą i bar­barzyńską decyzję Sądu Najwyższego USA, która do tej pory obowiązuje.

Po wielu lat­ach kobi­eta „Jane Roe”, której pozew był punk­tem star­towym, pub­licznie przyz­nała się, że zaszła w ciążę nie z powodu gwałtu zbiorowego.

Trzeba ostrożnie obser­wować decyzje prawników i członków Sądów Najwyższych, bo niekiedy ich decyzje bywają zbrodnicze.

Szczęść Boże!


Miniony rok 2015
Wtorek, 19 stycznia (10:52)
Święto Młodzianków Męczenników
Poniedziałek, 28 grudnia (12:47)
Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce
Piątek, 27 listopada (12:42)
W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I
Wtorek, 29 września (06:56)
W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne
Wtorek, 11 sierpnia (12:53)
„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa
Poniedziałek, 10 sierpnia (01:41)
Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A
Wtorek, 16 czerwca (12:33)
Uniewinnienie profesora Chazana
Wtorek, 19 maja (09:43)
Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II
Piątek, 15 maja (02:17)
Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!
Piątek, 8 maja (09:04)
Nasilające się ataki na życie i rodzinę
Poniedziałek, 27 kwietnia (11:01)
Śmiercionośna pigułka
Czwartek, 5 lutego (10:50)
Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!
Czwartek, 22 stycznia (09:09)
Zadania dla obrońców życia na rok 2015
Piątek, 9 stycznia (12:22)
Słowo na koniec 2014 roku
Poniedziałek, 5 stycznia (10:42)
NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji
Poniedziałek, 8 grudnia (06:27)
Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny
Poniedziałek, 8 grudnia (10:04)
Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza
Piątek, 7 listopada (09:44)
Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny
Środa, 22 października (09:13)
Synod biskupów na temat rodziny
Czwartek, 16 października (10:58)
Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy
Wtorek, 7 października (10:19)
Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.
Piątek, 26 września (09:37)
„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet
Piątek, 12 września (11:01)
Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją
Czwartek, 4 września (10:53)
Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy
Środa, 27 sierpnia (09:00)
„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”
Środa, 27 sierpnia (02:50)
Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana
Czwartek, 7 sierpnia (06:32)
Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny
Czwartek, 31 lipca (09:10)
9 lipca 2014 roku
Środa, 30 lipca (03:29)
Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa
Wtorek, 29 lipca (05:26)
Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?
Sobota, 19 lipca (12:35)
Żydowski lekarz ratuje świętego papieża
Wtorek, 8 lipca (01:24)
Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana
Sobota, 5 lipca (10:45)
List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana
Wtorek, 17 czerwca (09:52)
Aborcja karą śmierci
Wtorek, 17 czerwca (09:50)
Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców
Niedziela, 8 czerwca (05:01)
Aborcja karą śmierci
Piątek, 6 czerwca (08:42)
„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI
Piątek, 23 maja (08:46)
Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B
Poniedziałek, 12 maja (01:31)
Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem
Wtorek, 6 maja (08:40)
Przypomnijmy słowa Jana Pawła II
Czwartek, 17 kwietnia (11:57)
Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA
Środa, 16 kwietnia (10:31)
40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau
Poniedziałek, 31 marca (03:37)
Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji
Czwartek, 20 marca (08:19)
Brońmy położnej Agaty Rejman
Środa, 19 marca (09:56)
Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku
Poniedziałek, 10 marca (08:40)
Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu
Sobota, 8 marca (10:07)
Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne
Poniedziałek, 3 marca (09:51)
Marsz dla Życia w Waszyngtonie
Czwartek, 20 lutego (10:16)
Spojrzenie na 2013 rok
Poniedziałek, 3 lutego (09:06)
Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji
Piątek, 3 stycznia (08:52)
Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia
Piątek, 3 stycznia (12:02)
Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby
Środa, 13 listopada (12:01)
Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych
Środa, 13 listopada (11:57)
Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii
Niedziela, 10 listopada (07:41)
Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną
Środa, 23 października (08:56)
Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA
Wtorek, 22 października (08:12)
Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli
Środa, 2 października (10:29)
Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską
Środa, 18 września (08:29)
Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"
Wtorek, 17 września (12:18)
W obronie księdza abpa Henryka Hosera
Czwartek, 5 września (07:44)
Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie
Czwartek, 5 września (08:48)
Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro
Czwartek, 5 września (08:33)
400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci
Wtorek, 30 lipca (11:11)
Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro
Wtorek, 30 lipca (02:00)
Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce
Wtorek, 30 lipca (09:08)
Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego
Środa, 10 lipca (12:53)
O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem
Środa, 10 lipca (11:36)
Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia
Wtorek, 28 maja (08:42)
Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie
Wtorek, 14 maja (08:50)
Obchody Dnia Świętości Życia
Środa, 8 maja (08:56)
Habemus papam
Poniedziałek, 29 kwietnia (09:00)
Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas
Poniedziałek, 29 kwietnia (08:56)
Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie
Wtorek, 9 kwietnia (09:39)
Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota
Wtorek, 9 kwietnia (09:37)
Eutanazja cd.
Poniedziałek, 18 marca (02:19)
Eutanazja
Wtorek, 12 marca (08:47)
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Środa, 20 lutego (09:25)
Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro
Wtorek, 11 grudnia (07:40)
Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia
Środa, 10 października (12:20)
Wszystko przemawia przeciw in vitro
Czwartek, 4 października (08:44)
Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce
Wtorek, 4 września (11:45)