• Środa, 15 lipca 2020

    imieniny: Henryka, Włodzimierza

Modlitwa za wybory – dzień 9.

Sobota, 27 czerwca 2020 (01:11)

Podejmij Nowennę do św. Andrzeja Boboli w intencji wyborów prezydenckich. Proś Pana Boga, aby Polacy dokonali dobrego wyboru.

Przyłącz się do modlitwy. Zachęć bliskich. Nowenna składa się z części stałych oraz rozważań na kolejne dni. Codziennie odmawiamy całość, zmieniając tylko rozważanie: w pierwszy dzień – Modlitwę na dzień pierwszy nowenny, w drugi – Modlitwę na dzień drugi nowenny itd.

Nowenna będzie odmawiana w dniach od 19 do 27 czerwca br. w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu codziennie po Mszach św. o godz. 7.00, 12.00 i 18.00. Transmisja w internecie: https://www.radiomaryja.pl/sanktuarium/. W soboty i we wtorki Msze św. o godz. 7.00 transmitowane są przez Radio Maryja.

 

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

Pieśń do św. Andrzeja Boboli…

Modlitwa błagalna o łaskę

Święty Andrzeju Bobolo, któryś tak ukochał Pana naszego, Jezusa Chrystusa, że od młodości poświęciłeś się na Jego służbę i całkowicie oddałeś się zjednywaniu dlań dusz przykładem życia i słowem, nie szczędząc żadnych trudów, aż wreszcie śmiercią męczeńską uwieńczyłeś swoje apostolskie życie, błagam Cię przez Twe zasługi u Boga i miłość, jaką ku Niemu pałałeś, wyjednaj mi łaskę, której tak bardzo pragnę... [przerwa na wyrażenie prośby]. Wspieraj mnie także w ciągu całego życia mojego, abym za Twoim przykładem zawsze pozostawał w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki Niepokalanej. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Modlitwa nowennowa

– Wszechmogący wieczny Boże, Panie nasz! Przez naszego brata, świętego Andrzeja Bobolę, dokonałeś wielkich dzieł zbawienia w naszym Narodzie i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez niego działanie. Dziękujemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę Andrzeja i dzięki jego wstawiennictwu za nami udzielasz. Spraw, prosimy, abyśmy oddając cześć umęczonemu Rodakowi, mogli naśladować jego mężną wiarę oraz całkowite oddanie się Tobie w posłudze miłości naszym bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa na dzień dziewiąty nowenny:

Modlitwa o życie w łasce Bożej i opiekę Bożą

W ostatnim dniu nowenny zwracamy się do Ciebie, Jezu, z prośbą najważniejszą: zachowaj w nas żywą wiarę, życie w łasce uświęcającej, jedność z Kościołem, napełnij duchem modlitwy i wiernością Twoim przykazaniom i nauce Ewangelii. Abyśmy byli świątynią Ducha Świętego i wzrastali w przyjaźni z Tobą, Jezu, i kochali Twoją i naszą Matkę.

Ceńmy ponad wszystko życie nadprzyro­dzone, a w nim: modlitwę, sakramenty święte, szczególnie spowiedź i Eucharystię, oraz Pismo Święte.  

A Twoja pomoc, Panie, niech nam towarzyszy, byśmy napełnieni dobrymi pragnieniami prowadzili takie życie, aby znaleźć w Tobie po­kój i szczęście, którego świat dać nie może.

A ty, święty Andrzeju Bobolo, szafarzu łask Bożych, nieustraszony Męczenniku, wstawiaj się za nami, byśmy mimo naszych grzechów i upadków zasłużyli tu, na ziemi, przy śmierci i w wieczności na współczucie i miłość Serca Bożego. Amen.

Litania do świętego Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,

Święty Andrzeju, duchowy synu św. Ignacego Loyoli,

Święty Andrzeju, napełniony Duchem Świętym,

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźniego aż do oddania swego życia,

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Święty Andrzeju, Apostole Polesia,

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzie­lonych braci,

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,

Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umę­czonego ciała,

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,

Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski,

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,

Święty Andrzeju, Patronie Polski

Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa,

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga!

Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej katolickiej wiary, 

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, 

Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,

Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską Bożą współ­pracowali, 

Abyśmy Bogu wiernie służyli,

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,

Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności,

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święty Andrzeju.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci; spraw, abyśmy gorliwie współpra­cowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty An­drzej, męczennik. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Modlitwa za Ojczyznę

Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebez­pieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawi­cieli, a jej obywateli – zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umoc­nij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszel­ką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczycie­le w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch po­święcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.