• Środa, 30 września 2020

    imieniny: Hieronima, Soni, Wery

Koronka do siedmiu boleści Maryi

Środa, 25 marca 2020 (16:54)

Módlmy się wspólnie tą modlitwą jako ekspiacja za wszystkie nienarodzone dzieci zabite w łonach matek – o ustanowienie prawa chroniącego każde życie.

Koronka do siedmiu boleści Maryi

Wstęp

Koronkę do siedmiu boleści Maryi zatwierdził Papież Benedykt XIII w 1724 roku. Rozpowszechniona jest ona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas podczas swoich objawień trzem dziewczynkom w Kibeho w Rwandzie (1981-1983; w 2001 r. biskup diecezji Gikongoro Augustin Misago objawienia te uznał za autentyczne; są to pierwsze Maryjne objawienia uznane przez Kościół w XXI wieku).

Według biskupa Gahamanyi z diecezji Butare w Rwandzie Najświętsza Panna zwróciła się 31 maja 1982 roku do jednej z widzących z Kibeho: „To, o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy”. 13 sierpnia 1982 roku Maryja powiedziała: „Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do siedmiu boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę cię, powiedz o tym całemu światu”.

Dziewica kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo podjęta w Kościele. Prosi, by odmawiać ją często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę.

„O wy wszyscy, którzy idziecie przez drogę, obaczcie a przypatrzcie się, jeżeli jest boleść, jako boleść moja” (Jr 1,12).

„Jeżeli chcesz, duszo droga, trafić najskuteczniej do Serca Matki Bożej i stać się Jej miłą, rozmyślaj często nad Jej cierpieniami. To ocean boleści, w którym się zanurzyć możesz… Okazuj Maryi współczucie w tym, co przebolała, a ta dobra Matka – przez pamięć na katusze, które wraz z Synem swoim dla twego zbawienia poniosła – żadnej ci łaski nie odmówi… Nabożeństwo to wzbogaci twoją duszę w niezmierne zasługi, a nade wszystko wyjedna ci szczególną opiekę i miłość Królowej Niebios… i Królowej Męczenników”.

 

Modlitwa:

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków. Amen.

 

Znak krzyża świętego +

P. Matko Bolesna, porusz serce moje.

W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.

 

1. Pierwsza boleść – Proroctwo Symeona

Użalam się nad Tobą, o Matko Najboleśniejsza Maryjo, dla tego smutku, który ogarnął Serce Twoje najczulsze w chwili proroctwa św. starca Symeona. O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak zatrwożone błagam Cię, uproś mi cnotę pokory i dar świętej bojaźni Bożej. 

Zdrowaś, Maryjo, boleści pełna,

Ukrzyżowany z Tobą,

Najboleśniejszaś Ty między niewiastami

I opłakany owoc żywota Twego – Jezus.

Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego,

Uproś nam, krzyżującym Syna Twego,

Łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.

2. Druga boleść – Ucieczka do Egiptu

Użalam się nad Tobą, o Matko Najboleśniejsza Maryjo, dla tej trwogi, która przejmowała Serce Twoje najtkliwsze w ucieczce do Egiptu i w ciągu Twego tam pobytu. O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak zatrwożone błagam Cię, uproś mi cnotę hojności – szczególniej względem ubogich, i dar pobożności. – Zdrowaś, Maryjo, boleści pełna, (…).

Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.

3. Trzecia boleść – Szukanie przez trzy dni Pana Jezusa

Użalam się nad Tobą, o Matko Najboleśniejsza Maryjo, dla tej tęsknoty, w jakiej się czuło Serce Twoje najtroskliwsze, czasu zgubienia drogiego Jezusa Twego. O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak tęsknotą ściśnione błagam Cię, uproś mi cnotę czystości i dar umiejętności. – Zdrowaś, Maryjo, boleści pełna, (…).

 Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.

4. Czwarta boleść – Spotkanie Pana Jezusa na Drodze Krzyżowej

Użalam się nad Tobą, o Matko Najboleśniejsza Maryjo, dla tej żałości, którą odczuło macierzyńskie Serce Twoje w spotkaniu Jezusa krzyż swój niosącego. O Matko ukochana, przez pełne miłości a tak zbolałe Serce Twoje błagam Cię, uproś mi cnotę cierpliwości i dar mocy. – Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, (…).

Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.

5. Piąta boleść – Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Użalam się nad Tobą, o Matko Najboleśniejsza Maryjo, dla tego męczeństwa, którego doznało mężne Serce Twoje, patrząc na konanie Jezusa. O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak współumęczone błagam Cię, uproś mi cnotę wstrzemięźliwości i dar dobrej rady. – Zdrowaś, Maryjo, boleści pełna, (…). 

Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.

6. Szósta boleść – Zdjęcie ciała Pana Jezusa z krzyża

Użalam się nad Tobą, o Matko Najboleśniejsza Maryjo, dla tej rany, którą litościwemu Sercu Twemu zadało uderzenie włócznią w bok Jezusa, raniące najgodniejsze miłości Serce Jego. O Matko ukochana, przez Serce to Twoje przeszyte błagam Cię, uproś mi cnotę miłości bliźniego i dar rozumu. – Zdrowaś, Maryjo, boleści pełna, (…).

Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu …

7. Siódma boleść – Złożenie ciała Pana Jezusa do grobu

Użalam się nad Tobą, o Matko Najboleśniejsza Maryjo, dla tego ciosu, który wytrzymało Serce Twe najmiłosierniejsze w chwili pogrzebu Jezusa. O Matko ukochana, przez Serce Twoje tą najcięższą boleścią strapione błagam Cię, uproś mi cnotę pilności i dar mądrości. – Zdrowaś, Maryjo, boleści pełna, (…).

Ojcze nasz,  7 x Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.

 

Na zakończenie:

P. Módl się za nami, Panno Najboleśniejsza.

W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się: Niech się wstawia za nami do Twej łaskawości, prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszej, Błogosławiona Panna Maryja, Matka Twoja, której duszę najświętszą w godzinę męki Twojej miecz boleści przeniknął. Przez Ciebie, Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który z Ojcem i z Duchem św. żyjesz i królujesz na wieki, wieków. Amen.                                                                                                                             

 

Po odmówieniu Koronki można odmówić dodatkowo poniższe modlitwy:

 

Litania do Matki Bożej Bolesnej

Kyrie eleison – Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Bolesna – módl się za nami.

Święta Maryjo, Matko Jezusa ukrzyżowanego

Święta Maryjo, Morze Litości

Święta Maryjo, Lilio między Cierniami

Święta Maryjo z Dziecięciem do Egiptu uciekająca

Święta Maryjo z żalem Syna swego szukająca

Święta Maryjo cały dzień z żalu strapiona

Święta Maryjo płacząca i pociechy szukająca

Święta Maryjo, najjaśniejszej Męki Pańskiej Zwierciadło

Święta Maryjo, żywy Męki Chrystusa Obrazie

Święta Maryjo, ze zranionym Synem współzraniona

Święta Maryjo, z ukrzyżowanym Synem współukrzyżowana

Święta Maryjo, pod krzyżem stojąca

Święta Maryjo, czystemu Janowi polecona

Święta Maryjo, w Janie wszystkim nam Matką ogłoszona

Święta Maryjo, z Synem płaczącym współpłacząca

Święta Maryjo, przy konaniu Jezusowym w krwawych łzach tonąca

Święta Maryjo, ciało Jezusowe łzami oblewająca

Święta Maryjo, na łonie macierzyńskim Syna swego ofiarująca

Święta Maryjo, najdroższemu Jezusowi pogrzeb czyniąca

Święta Maryjo, zelżywości Jezusowe w sercu nosząca

Święta Maryjo, żałosnych matek przykładzie osobliwy

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Matko Bolesna.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się: Pamiętaj o nas, Matko Bolesna, w ostatniej życia naszej godzinie, abyśmy bez przyjęcia Najświętszego Sakramentu nie zeszli z tego świata. Pamiętaj o nas, błagamy Cię pokornie, Maryjo Święta, gdy usta nasze nie będą mogły wezwać imienia Twego i zawołać: „Jezu, Maryjo, Józefie”; o, bądź przy nas w godzinie śmierci. Zaprowadź nas do życia wiecznego i uproś też szczęśliwe z tym światem rozstanie. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa błagalna do Matki Bożej Bolesnej

Upadając w najgłębszej pokorze do stóp Twoich, Matko Bolesna, dziękuję Ci z głębi serca za boleści i udręki, które przecierpiałaś, stojąc pod krzyżem Syna Twojego Jezusa.

Użalam się i współcierpię z Tobą, a jednocząc się najsilniej z najlitościwszym Sercem Twoim, ofiaruję przez Twoje ręce Ojcu Przedwiecznemu krew, mękę, rany i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie sprawiedliwości Bożej za bluźnierstwa, świętokradztwa  i odstępstwa, którymi bezbożni znieważają Boży Majestat.

Niechaj Twoje łzy i cierpienia, o Matko Bolesna, odwrócą chłostę Bożą ciążącą nad światem, a przyspieszą panowanie Najświętszego Serca Jezusowego.

Przejęty do głębi żalem za moje grzechy, oczekuję za Twoim pośrednictwem przebaczenia. Nie odwracaj oblicza Twego ode mnie, lecz okaż mi się Matką, o litościwa, o łaskawa, o słodka Panno Maryjo.

Urszula Strynowicz